webmaster
 
Cevapla
03-12-2011 09:07:37
 

Kitle İletişim Araçları Nedir?

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ETKİLERİKitle iletişimi toplumsal araştırmalarda üzerinde ısrarla durulan ve belki de en az açıklığın sağlandığı konu değişik araçların etkileridir. Birçok ülkede kitle iletişim araçları izlenirken sarf edilen zaman ve bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı düşünüldüğünde, böyle bir sorgulamanın nedeni yeterince anlaşılabilir. Bir yanıt oluşturmak için çok şey yazılmış ve epeyce araştırma yapılmışsa da konunun hem kitle iletişim araçlarının genel önemi, hem de özelde kitle iletişiminin belirli düzeylerinin olası etkileri açısından yine de tartışmalı olduğu kabul edilmelidir.Bu konuda bitmeyen zorluklardan birisi araçların etkileriniaraştıranlarla kitle, kitle iletişim araçları üreticileri ve alandakamu politikalarını oluşturanlar arasındaki iletişim eksikliğindenkaynaklandığından tartışma kaçınılmaz olarak kullanılan terimlere bazıaçıklıklar getirilmesiyle başlamıştır.

Kitle iletişim araçları içerikleri ve örgütlenmiş biçimleriyle çokçeşitlilikler gösterir ve toplum üzerinde etkili olabilecek geniş biralandaki faaliyetleri kapsarlar.

Birey, grup, kurum ister bütün toplum ya da kültür düzeyinde olsun,etkilerin hangi düzeyde oluştuğu konusunda açıklığa sahip olmakzorunluluğudur. Bunların her biri veya hepsi herhangi bir yolla kitleiletişiminden etkilenebilir. Kitle iletişim araçlarının sadecebireysel siyasi görüşleri değil, yürütülüş ve başlıca etkinliklerinindüzenlenme biçimlerini de etkilenmesinin olası olduğu siyaset alanıiyi bir örnek oluşturmaktadır.

İletişimin geniş, heterojen ve bilinmeyen izleyiciye doğru yöneltilenşeklidir. Genişliğin ölçüsü iletişimcinin / göndericinin izleyicilerleyüz yüze bir şekilde ilişki kurma olanaksızlığıdır. Heterojen olmasıkesinlikle saptanmış belli bir grup, elit gibi kamuya açık olmayanınötesinde olmasıdır. Bilinmeyenin anlamı göndericiye izleyicileringenellikle yabancı, bilinmeyen kişiler olmasıdır.

Kitle iletişime hızlı, kamusal ve geçici olarak tanımlanabilir:Kamusaldır, çünkü ileti halkın izlemesine açıktır. Hızlıdır, çünküileti izleyicilere kısa sürede ya da aynı zamanda yetişmesi içinhazırlanmıştır. Geçicidir, çünkü genellikle o an, alındığı an,tüketilmesi amaçlanmıştır, devamlı kayıtlara geçmesi için değil. Bununistisnası film, radyo ve video kütüphaneleridir.

Kitle iletişim araçları geniş izleyici topluluklarının ilgisiniçekmesi, düşüncelerinin değiştirilmesi ve davranışlarında değişiklikgösterebilir. Kitle iletişim araçları toplumdaki bireyler arasıdüşünce tarzındaki farklılıkları ortaya çıkartır ve bu sadece bireylerarası değil örgüt, grup ve kurumlar arasında da olur.

Kitle İletişim Etkisi Üzerine Araştırmaların Tarihi

Kitle iletişimi araştırmalarının "doğal bir tarihi" vardır. Araçlarınetkilerinin incelenmesi kamuyu çok yakından ilgilendirmektedir. Biryanda suç, şiddet, kültürel ve ahlaki durum, iletişim araçlarınıneğitici ya da beyin yıkayıcı gücü gibi kaygı kaynağı başlıca konularvardır. Bunların her biri , zaman içinde artan ya da azalan önemlerdeetkilere uğramışlardır. Diğer yandan da kullanılan iletişim aracınınya da onun kullanım biçiminin değişmesine neden olan teknoloji vesosyal davranıştaki değişme olguları bulunmaktadır. Popüler gazeteler,çizgi dergiler, sinema, radyo ve televizyon kamunun ilgisiniüzerlerinde toplayış sırasıyla birbiri ardına araştırma konularıolmuşlardır. Kitle iletişim araçları sanayinin gereksinmeleri,özellikle reklamcılığın etkililiği konusuyla ilgilenmeleri de önemlibir rol oynamıştır. Kitle iletişim araçlarının modern toplumlarakatkısının anlaşılabilmesinde temel olabilecek birçok konuda boşluklarbulunduğunu kabul etmemiz gerekir.

Bununla beraber bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. İletişim araçlarınınetkisinin araştırmakla olduğu elli yılı aşkın süreyi üç ana aşamadainceleyebiliriz.19 uncu yüzyılın sonunda 1930' lara kadar sürenbirinci aşamada iletişim araçları Avrupa ve Kuzey Amerika' da görüş veinançları biçimlendiren, yaşam alışkanlıklarını değiştirebilen,davranışların yönlendirilmesinde etkin olan, bazı dirençlerlekarşılaşması halinde dahi siyasi sistemleri belirleyen önemli bir güçolarak değerlendirilmekteydi. Böyle görüşler, bilimsel araştırmalaradeğil, popüler basının, sinemanın, radyonun ilgi görerek izleyizitopluluklarının toplumun geniş kesimlerine doğru hızlayaygınlaşmasının ampirik gözlemlenişine dayandırılmaktaydı. Ayrıcailetişim araçlarının bu denli güçlü olduğu varsayımı reklamcılar,Birinci Dünya Savaşında hükümet propaganda görevlileri, gazetesahipleri ve totaliter devletler yöneticileri arasında destek bulmuşve bu koşullarda hemen herkesçe en doğru düşünce olarakbenimsenmiştir. Kitle iletişim araçlarının -araştırmaların çoğununyapıldığı dönemde mevcut başlıca araçlar radyo, film ve baskıdır-bireysel kanaatleri, tutumları ya da davranışları değiştirmededoğrudan katkıların pek olmayacağı gibi, suç işlenmesininsaldırganlığın veya beğenilmeyen diğer sosyal olguların da doğrudannedeni olmadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmalar elbette değişikiletişim araçlarının hiç etkileri olmadığını göstermemiştir; ancakbaşka toplumsal olguların öncelikli geldiğini belirlemiş ve iletişimaraçlarının gücünü varolan toplumsal ilişkilerin yapısı ile kültür veinanç sistemi çerçevesinde yerini bulduğunu ortaya çıkarmışlardır.

Kitle iletişim araçları hemen hemen her şeyden etkilenmiştir. Ortayaçıkan yayınlar ile kitle iletişim araçları genişletilmiştir. Zamanlatoplumdaki davranışlar değişmiş ve kitle iletişim araçlarınıgelişmiştir.

Kitle İletişim Araçlarının Süreç ve Modelleri

Etkilerin nasıl ve niçin beklenildiği gibi olduğu ya da olmadığınınkavranması yolunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kitle iletişimininetkilerini araştırılırken sorulara yanıt bulmada güçlük çekilmesininnedenlerinden birisi, etkilerin ortaya çıkışıyla ilgili mekanizmalarkonusundaki bilirsizliktir.

İletişim araçlarının iletilerinin izleyici topluluğu üyelerininkişilik özelliklerine göre belirli uyarılma nitelikleri olduğu kabuledilerek, izleyici topluluklarının gösterdikleri çeşitliliğindeğerlendirmeye alınması amaçlanmaktadır. Bu, kısacası karmaşıkuyarılara karşı farklı kişilerinin tepkilerinin de farklı olacağını daanlatmaktadır. İletişim araçları davranış biçimlerini dolaylı olaraketkilemektedirler. Bu kitle iletişim araçlarının etki gücünegösterilen ilginin canlı kalmasına yardımcı olan temel süreçlerdenbirisini ortaya çıkaran önemli bir belirlemedir. Çünkü , inşa edilmişbir dünya ve toplumsal yaşam imgesi ile sosyal gerçekliğin tanımlarınısağlayarak kitle iletişim araçların bilinç üzerinde doğrudan etkidebulundukları düşüncesini içermektedir. Gerçekten de izleyicitoplulukları üyeleri, kendileri ve sosyal dünyaları hakkındakibilgileri iletişim araçlarıyla toplumun kendilerine sunuçbiçimlerinden öğrenirler. Yaşamdan uygun davranma için gereklibilgileri iletişim araçları sağlarlar ve bu bilgiler zaman içinde uzunbir toplumsallaşmış süreciyle birikirler. İletişim araçlarınınbireyler üzerinde etkileri sadece dolaylı değildir. Birey bu etkilereçok önceleri, geçmişte de uğramış olabilir. Böyle bir sürecinincelenmesinin zorluklarını dile getirmeye bile gerek yoktur. Ancakböylece hiç olmazsa dikkatimiz iletişim araçlarının içeriğine, zamaniçinde tutarlı olup olmadıklarına bakılması gereğine ve değişikiletişim aracı kaynaklarına yönelmiş olmaktadır.

Kitle iletişim araçları bireylerin siyasal sistem üzerine bilgilerinide bu sisteme bağlılıklarına etkileyebilirler. Bu etkileme iletişimaracının yapısının değişmesine bağlı olarak zaman içindegerçekleşebileceği belirli insan ya da konuları iletişim araçlarındayer buluşuyla da olabilir.

Kitle iletişim araçlarını bireyler, kurumlar ile toplum ve kültür içinönemli sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır. Çok kesin nedenselbağları göstermemiz ya da gelecekle ilgili güvenilir öngörülerdebulunamayışımız varlığımız bu sonucu ortadan kaldırmaz. Kitle iletişimaraçlarının gücü konusu işe, daha farklı bir şeydir. Bu, özünde, kitleiletişim araçlarını, yöneten, onlara sahip olan ya da denetleyenlerinya da bir iletide bulunmak için onları kanal olarak kullananlarınbaşkalarına yönelik amaçlarını ne kadar etkin olarak yerinegetirdiklerini ya da getirebildiklerini sormaktadır. Böyle bir görüşündayanağı, tartışmalarla açığa çıkarılmıştır. Kitle iletişim araçlarıüzerinde denetim, çeşitli olanaklar sağlar. Birincisi , kitle iletişimaraçları belirli sorunlara, çözümlere ya da insanlara çekipyönlendirerek güç sahibi olanları kayırıp buna bağlı olarak da rakipbirey ya da gruplara yönelmesini önlerler. İkinci olarak kitleiletişim araçları statü sağlar, meşruiyeti güçlendirir. Üçüncü olarak,kitle iletişim araçları belli koşullarla inandırma ve seferber etmeninbir kanalı olabilir. Dördüncüsü , kitle iletişim araçları belirlitoplulukların oluşmasına ve varlıklarını sürdürmesine yardımcıolabilir. Beşincisi , iletişim araçları psişik ödül ve doyumlarısunulmasında araç olabilir. Rahatlatır , eğlendirir ve gururlarıokşayabilir. Genellikle kitle iletişim araçları toplumda bir iletişimaracı olarak aldıklarını geri vermektedirler. Aynı zamanda hızlı,esnek, planlanmaları ve kontrolleri kolaydır.

Etkinin Kanıtları

Kitle iletişim araçlarını etkilerini inceleyen araştırmaları anlamlıbir biçimde tartışabilmek için bileşik bir sorunu daha önce değinilendüzey, etki ve süreç türü, araştırma yöntem ve stratejisi gibi çeşitliayrımları yansıtan bir dizi başlık altından ele almak yararlıolacaktır. Ayırt edici özellikleri olan ve ayrı değerlendirilmelerigereken bir dizi iletişim araçları durumları ve süreçleridir. Enönemli iletişim araçları durumları şunlardır: 1) Kampanya, 2)Toplumsal gerçekliğin tanımlanması ve toplumsal normlar, 3) Ani tepkiya da reaksiyon, 4) Kurumsal değişme, 5) Kültür ve toplumdadeğişmeler.

Kampanya


İletişim araçlarının etkileri veya etkililiği üzerine yazılanlarınçoğu ya kampanyalar konusunda yapılan araştırmalardan çıkartılmıştır.Ya da varsayımsal kampanya durumlarına ilişkin kestirimlerikapsamaktadır. Gerçekte , kampanya iletişim araçlarının ne en yaygınrastlanıldığı koşulları gösterir ne de izleyici topluluklarının enolağan olarak karşılaştığı bir durumdur. Kampanya değişen derecelerdeaşağıdaki özellikleri gösterir: Belirli amaçları vardır ve bunlarıgerçekleştirmek için planlanmıştır; belirli ve genellikle kısa olanbir zaman süresi vardır; yoğundur ve geniş bir alanı kapsamayıamaçlar; ilke olarak etkililiği değerlendirmeye açıktır; dayanaklarıgenellikle yetkileridir; hedef kitlesi içinde popüler olması gerekmezve onlara "satılmak" zorundadır; çoğu kez paylaşılan değerlerdenoluşan bir çerçeveye oturtulmuştur. Kampanya genellikle kendileritartışmalı olamayan amaçları gerçekleştirmeye çalışır; oy verme,bağışta bulunma, satın alma, eğitim, sağlık, güvenlik gibi. Bu biçimiletişim içeriğinin çok değişik çeşitliliğini, günlük örneklerini veayırt edici özelliklerini kolayca görebiliriz. İzleyici topluluğunailişkin etkenler içinde en açık birinci koşul bir kitleye ulaşılmazorunluluğudur. İkincisi ise, ulaşılan kitlenin büyüklüğü tek başınaulaşılmak istenilenlerin kapsanmasının güvencesi olmadığından,izleyici topluluğundan uygun olanları mutlaka ulaşılmasıdır. Öncedenbilgilendirirmiş ve iyi yönlendirirmiş bir kitleye ulaşan bir"bilgilendirme ve yönlendirme" tarafından anlatılmaktadır. Üçüncükoşul izleyici topluluğunun en azından ters duygularla dolu ya dadirençli olmamasıdır. Bu sınırlama en çok siyasal kampanyada görülür.Dördüncüsü , izleyici topluluğu içinde kişisel iletişim ve ilişkilikişiler arasından statünün yapısı, kitle iletişim araçlarıylayürütülen kampanya ve onun amaçlarından yana ise başarı çok daha büyükolur.

Toplumsal Gerçekliğin Tanımı ve Toplumsal Normların Oluşumu

Burada esas olarak çok kez rastlantısal, planlanmamış ve alıcı içinbilinçsiz, gönderici bakımından ise neredeyse her zaman belirli biramaca dayanmayan, iletişim araçları yoluyla öğrenme sürecini elealmaktayız. Bu nedenle "etkililik" kavramının kullanımı, toplumsalgelişmede iletişim araçlarını planlanmış ve bilerek bir rol üstlendiğitoplumlar dışında genellikle yerinde olmayacaktır. Sosyalist iletişimaraçlarının bazı yönleri ya da gelişmekte olan ülkelerde kullanılmaktaolan iletişim araçları için bu kavram uygun olabilir. Olup biteninbaşlıca iki yönü vardır. Bir yön iletişim araçları ile sunulantoplumsal dünyanın tutarlı görüntü ve izleyici topluluklarınıngerçekliği sunulan bu biçimini "olguları" , normların, değerlerin,beklentilerin gerçekliği olarak benimsemesi, bir diğer yön de bireyindavranışlarının ve ben kavramının biçimlenmesin yeri olan iletişimaraçları ile kişinin kendisi arasında sürekli ve selektif bir iletişimolmasıdır.

İletişim araçlarının şiddet olayları üzerine etkileri tartışıldığındaçok kez tam tersi bir sonuç çıkarılmaktadır. Genel kamuoyunun toplumdayasa tanımazlığın artışında hala önemli ölçüde iletişim araçlarınısorumlu tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu görüş büyük olasılıkla çok nadiren"kazanan taraf" olarak gösterilse de cürümce şiddetin iletişimaraçlarında çok sık yer bulunmasından kaynaklanır. Etkilerin güç veyönü ne olursa olsun kitle iletişim araçlarının şiddet, suç vetoplumsal olarak kınanan davranış tasarımlarının en inandırıcı kaynağıolduğu ve kişisel ve ortak izlenimlerinin biçimlenmesi için malzemesağladı görüşünün yaygın görüş olduğu sonucuna varmak haklı gibigörünmektedir.

Ani Tepki ve Tepkinin Etkileri

Kitle iletişim araçlarının edinilen bilginin aniden yaygın ve ortakpanik halinde tepkilere yol açabileceği çokça tartışılmış ancak pekseyrek olarak gösterilebilinmiştir. Wells' in Dünyalar Savaşı' nın1938 yılında radyo piyesi olarak yayınlanışı sırasında Marslılarındünyayı işgal etmekte oldukları haber bültenine benzetilerekaktarılması -büyük ölçüde Cantril' in (1940) olaydan sonra yaptığıaraştırmaya dayanılarak- bu konuda en çok anılan örnektir. Bazıbenzerlikler gösteren bir başka olay da İsveç' te 1973 yılındaRosengren tarafından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ileri sürülentez konusunu bütünüyle kuşkulu hale getirmektedir. Görüldüğü kadarıylaher iki olayda da çok fazla bir davranışsal tepki olmamış ancakolanlar sonradan başka iletişim araçları tarafından abartılmışlardır.

Başka Toplumsal Kurumlara Yönelik Sonuçlar

Kitle iletişim araçları gelişirlerken iki şeyi tartışmasızbaşarmışlardır. Başka faaliyetlere ayrılan zamanı ve gösterilen ilgiyikendilerinde toplamışlar ve "kitle iletişim araçları öncesi"koşullarda elde edilebilecek olandan fazla bilginin daha fazla sayıdakişiye ulaşmasında bir kanal olmuşlardır. Bu olgular özellikle büyüksayılarda ve miktarlarda bilgi iletişimine zaman ayrılmasına vedikkate gereksinimi olan başka kurumlar için birtakım sonuçlardoğurmuştur. İletişim araçları başka kurumlarla rekabet ederler vevarolan kurumsal amaçlara ulaşmanın yollarını gösterirler. Böylecediğer toplumsal kurumlar bir yolla uyum sağlamak ya da tepkidebulunmak veya kitle iletişim araçlarından yararlanmak için baskıaltında kalmışlardır.

Liberal-demokrat genel bir çerçevenin bulunduğu toplumlarda siyasetkurumu kamunun başlıca bilgi kaynağının kitle iletişim araçları olduğubir toplum koşullarına değişerek daha fazla uyum sağlayabilmektedir.Bu durumda modern kitle iletişim araçları kamunun ve baskı gruplarınınsesi, seçmenlerin ve politikacıların tercih ve karalarının oluşmasındabilgi kaynağı olarak basından miras kalan yerleşik bir siyasi işleviyerine getirirler. Kitle iletişim araçlarının "gündemi" belirlediklerive sorunları sürekli olarak, günü gününe yeniden tanımladıkları görüşügiderek ağırlık kazanırken, siyasetçiler ve siyasal partiler de artanbiçimde ne yapılması gerektiği konusunda bir oy birliği sağlayangörüşe karşı tepki gösterme durumunda kalmaktadırlar. Modern kitlepartilerinin kontrol altında tuttukları iletişim ağı, kitle iletişimaraçları şebekesi ile kolayca rekabet edemez. Bu nedenle partilerulusal platformda kendilerine yer bulabilmek için kısmen iletişimaraçları kurumlarının belirlediği koşullar çerçevesinde diğerleriylerekabet halinde bulunmak zorundadırlar. Örneğin İngiltere' deözellikle televizyon konusunda son yirmi beş yılda bu duruma ilişkinçeşitli gelişmeler görülmüştür.

Kültür ve Toplumda Değişmeler

İletişim kurumlarının gelişmesiyle kültür ve toplumsal yapının bir yada birden fazla biçimde etkilendiğini fark etmek zor olmayacaktır.Eğer bildiklerimizin içeriği, bir şeyler yapış tarzımız, zamanıkullanışımız ve toplum-da temel olan etkinliklerin düzenlenişi kısmeniletişim araçlarına bağımlı ise, karşılıklı birbirine bağımlılıkolgusu apaçıktır.

Kitle iletişim araçlarının bireyler, kurumlar ile toplum ve kültüriçin önemli sonuçları olduğunu çok açıkça ortaya koymaktadır. Çokkesin nedensel bağlantıları gösteremememiz ya da gelecekle ilgiligüvenilir öngörülerde bulunamayaşımız vardığımız bu sonucu ortadankaldıramaz. Kitle iletişim araçlarının gücü daha farklıdır. İletişimaraçlarını yöneten, onlara sahip olan ya da denetleyenlerin veya biriletide bulunmak için onları kanal olarak kullananların amaçlarınıngerçekleşip gerçekleşmediklerine bakılır. Kitle iletişim araçlarınıntarihi, politik ve ekonomik güç peşinde koşanların bunu değerli birmülk olarak gördüklerini göstermektedir. Denet kitle iletişim araçlarıüzerinde bazı önemli olanaklar sağlar. Birincisi, iletişim araçlarıdikkatleri belirli sorunlara, çözümlere ya da insanlara çekipyönlendirerek güç sahibi olanları kayırıp buna bağlı olarak ta rakipbirey ya da gruplara yönelmesini önlerler. İkinci olarak kitleiletişim araçları statü sağlar, meşrutiyeti güçlendirir. Üçüncüolarak, iletişim araçları belirli koşullarda inandırma ve seferberetmenin bir kanalı olabilir. Dördüncü olarak, kitle iletişim araçlarıbelirli türden kamuların oluşmasına ve varlıklarını sürdürmesineyardımcı olabilir. Beşincisi , iletişim araçları psişik ödül vetatminlerin sunulmasında araç olabilir. Rahatlatır , eğlendirir vegururları okşayabilir. Genelde kitle iletişim araçları toplumda biriletişim aracı olarak aldıklarını geri vermektedirler.

7.1. Elektronik İletişim

Türkiye son yıllarda yaptığı uluslararası TCP/IP Internet' inebağlanmıştır. Internet ile bilimin hemen hemen her dalında ülkemizdeyapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarına birinci derecede katkıdabulunabilecek bir bilgi denizine erişmiş bulunuyoruz.

Okuyucuyu Internet ile erişebilecek bilginin önemine ikna etmek üzerebir iki örnek vermeyi uygun bulduk. Birincisi Internet ile erişilmesimümkün olan teknik raporlardır. Bu teknik raporlar büyük çoğunlukladergilere ya da konferanslara kabul edilmiş yayınlanmayı bekleyenmakaleler ve tebliğlerdir. Bilindiği gibi ülkemizde yurtdışındayayınlanan bu tip yayınları kütüphanelerimizde bulmak her zaman mümkünolmamakta ve bir yayının dergide basılması 2-3 yıl sürealabilmektedir. Dolayısıyla bu yayınlara internet kanalıyla erişmekçok büyük bir avantaj yaratmaktadır.

Diğer bir konu da elde edilebilen, public domain yazılımlarıdır. Buyazılımlar da araştırma ve geliştirme çalışmaları için büyük olanaklardoğurmaktadır.

Internet Nedir?

Günümüzde veri iletişimi bilişim dünyasının en önemli parçalarındanbiri haline gelmiştir. Dünya üzerinde değişik amaçlara hizmet edenirili ufaklı çok sayıda ağ gelişmiştir. Her ağ kendi amacına uygun vegenellikle diğerleri ile uyumsuz bir teknoloji kullanmaktadır.Herkesin birbiri ile haberleşebileceği evrensel bir ağın,kullanıcıları aynı tip yazılım ve donanım kullanmaya zorlayarakoluşturulamayacağı açıktır. Internetworking ya da internetting denenteknoloji bu sorunun çözümü olarak ortaya atılmış ve başarı ileuygulanmıştır.

TCP/IP Nedir?

TCP/IP bir yazılım ya da donanım ürününün adı değil, bir standartiletişim protokolları topluluğun adıdır. Internet' i oluşturanprotokoller hakkında ayrıntı bilgi için Internet standartlarınınkendilerine, RFC bulunabilir.

TCP/IP Numaraları

TCP/IP ağlarında ağa bağlı her üyenin bir numarası vardır. Bu numaradört byte uzunluğundadır ve noktalarla ayrılmış dört desimal sayıolarak ifade edilir. Bir Internet numarası iki parçadan oluşur, ağnumarası ve üye numarası. Toplam dört byte olan Internet numaralarınınhangi kısmının ağ numarası, hangi kısmının üye numarası olduğunubelirtmek Internet numaraları alt-ağ büyüklüğüne göre beş sınıfaayrılmıştır.

Elektronik Posta

TCP/IP "internetwork" una bağlı bilgisayarlar sistemleri arasında SMTPkullanarak elektronik mektup alışverişi yapabilirler. Elektronikmektup göndermek ve gelen mektupları okumak için en basit yol geneldebütün sistemlerde standart olarak sağlanan mail komutunu kullanmaktır.Bu komut hakkında gerekli bilgi kullanılan sistemin kitaplarından yada çevrimiçi yardım sistemlerinden sağlanabilir. Ses , görüntü gibiçoklu ortam unsurları içeren elektronik mektupların alışverişlerineizin vermektedirler.

Usenet

Usenet elektronik mektup ile sağlanan bir kişiden bir kişiyehaberleşmenin çok kişiden çok kişiye olanı olarak açıklanabilir.Usenet pek çok kullanıcısı için Internet' in kendisidir. Pek çokkişinin Internet ile Usenet' i karşılaştırmaları bu yüzdendir. Usenetyapı taşı olarak haber grupları üzerine kurulmuştur. Bir haber grubunaağın değişik yerlerinden gönderilen elektronik mektuplar bu grup ileilgilenen kurumlara dağıtılır. Kurumlar değişik gruplara ait mesajlarıbir yerde toplayarak kullanıcılarının ulaşımına açarlar. Usenetmesajları bir merkezden diğerine yol alarak bütün Internet' eyayılırlar.

Telnet

Telnet TCP/IP internetwork' lerinde ağ üzerinde bulunan başka birbilgisayara "login" olmak için kullanılan bir protokolu kullanılanyazılımın adıdır. Telnet yetkili kişilerinin ağ üzerinde kendilerineayrılmış bilgisayar kaynaklarını sağladığı gibi tüm ağ kullanıcılarınaverilen bazı servislere erişim için de kullanılır. Örneğin pek çokkurum misafir kullanıcıların kendi kütüphane sistemlerine telnet ileulaşabilmelerine izin verilmiştir. Böyle durumlarda normaldekullanıcıdan istenen şifre ya hiç sorulmaz ya da sabit ve bilinen birşifre kullanılır.

Gopher

Gopher elektronik haber gruplarının ve veri tabanlarının özelliklerinibirleştirerek kullanıcıya Internet üzerindeki bilgilere daha kolayulaşım olanağı veren bir yazılımdır.

7.1.1. Dünyadan Bu Güne Veri İletişimi

Bilgi işlem verilerin iletimi için oluşturulan ağlar, bilgi çağının enbüyük başarılarından biridir. Başta bankacılık olmak üzere, havayolurezervasyon büroları, haber alma teşkilatları ve basın gibikuruluşların gereksinmeleri bu başarıyı yarattı. Bu gelişme, iletişimteknolojisinin yöntem çeşitliliğine yol açtı Bu çeşitlilik ise bazenbirbirini tamamlayıcı etki yaptı; bazen de bir yöntem, diğerinin sonuoldu.

Bilgi iletişim tarihi, büyük sistemler ile başladı. O zamanlardabilgisayar ile kullanıcılar arasındaki iletişimi, yerel terminallersağlıyordu. Daha sonra büyük sistemlerin alternatifi minibilgisayarlar geliştirildi; ama yöntem aynı: Yerel terminaller.Nihayet kişisel bilgisayarlar, bilinen yerlerini aldılar.

Teknoloji geliştikçe bilgisayarlar küçüldü. Ancak gereksinimler,amaçlar büyüdü, tek bir mekana sığmaz oldu. Uzak bilgi depolarınaerişim gereği ortaya çıktı. Aynı zamanda yerel işlem gücünün yetersizolduğu durumlarda, uzaktaki büyük sistemlerin işlem gücüne gereksinimvardır.

Sayısal sinyallerin iletişimi için bir ağ oluşturmak, bunu tüm ülkeyehatta dünyaya yaymak zor olacağından, halen ses (telefon) iletişimindekullanılan altyapıdan yararlanmak, çözüm olarak düşünüldü. Bunungerçekleştirilmesi için de, sayısal bilgiyi sese (analoğ sinyale)dönüştürecek bir cihaz -modem- geliştirildi. Aynı hat üzerinden birçokterminalin verisini iletmek için ise çoklayıcılar (multiplexer)devreye sokuldu.

Tüm bu gelişmeler hiyerarşik yapıdaki iletişimin devamı oldu. Çok dahahızlı erişim teknikleri, yedeklemeli, alternatif yollu veri yollarıgerekiyordu.
7.2. Yerel İletişim

Yerel İletişim Ağları

Her ne kadar bir organizasyon içerisinde yer alan bilgi işlemkaynakları, teknolojisinin gelişimi ile beraber artsa da mikro işlemcive bununla ilgili bütünleşik devre teknolojisindeki gelişmeler, dahaönce anlatılan sistemlere ek olarak, değişik bilgi işlem tabanlıcihazların aynı bina ya da bina grupları içerisinde yer almasına çokolağan hale getirdi.

Her bir sistemin kendine ait işlem gücü olsa da çoğu zaman busistemlerin birbiri ile iletişim gereksinimleri oluşmaktır. Bugereksinimler özel bir görevi olan güçlü bir bilgisayarın ya da pahalıbir başka kaynağın paylaşılması, elektronik postalama olarak karşımızaçıkabilmektedir. Bu arada bilgi işlem cihazlarının birbirinebağlanarak oluşturdukları sistemi Yerel İletişim Ağı (LAN) diyeadlandırmaktayız Bir LAN' a bağlı iş istasyonu ülkenin ya da dünyanınbaşka bir noktasındaki başka bir LAN' a bağlı bir bilgisayar ilegörüşebilmektedir. Dünyada organizasyonların yeni teknolojileri kendibünyeleri adapte etmeleri çok hızlı gerçekleşmektedir. Örneğin veriiletişim iletişim sanayinde faaliyet gösteren bazı şirketlerincirolarının yarıdan fazlasını son bir yıl içerisinde çıkarılanürünlerden yapıldığı göz önüne alınırsa, uygulamaların ve sistemlerinbu teknolojilere ne kadar büyük bir gereksinim oluşturduğuanlaşılmaktadır.

Günümüzde teknoloji her geçen gün gelişmektedir. Her şeye daha kolayulaşılabiliniyor. Kendimden örnek vermek gerekirse, gazete almıyorumbunun yerine günlük olarak internete girip istediğim gazeteden bütünhaberleri takip edebiliyorum. İletişim artık çok kolaylaştı herkesindediği gibi "bir tıkla" her şey haloluyor. Bir örnek daha vermekgerekirse bankaları verebilirim. İler ki zamanlar da bankaya gitmekbile çok zor gözükecek gözümüzde, çünkü iletişim dediğim gibi güngeçtikçe hızlanıyor ve zorluklar ortadan kalkıyor. Bence bu duruminsanoğlu için sevindirici bir olay.

Internet bence iletişim adına yapılan en iyi gelişme, çünkü insanlarbu ınternet aracılığı ile birbirlerine çok kolay bir şekildeulaşabiliyorlar. Hatta chat denilen sohbet ortamı ile hiç birbirinitanımayan insanlar tanışıyor. Aynı zamanda bu ınternet iletişim aracıbazıları için bütün işlerini yönettiği, denetlediği bir ortamdır.Internetteki siteler sayesinde insanlar tanıtmak istedikleri ürünübüyük kitlelere çok rahat ve kolay bir şekilde ulaştırabiliyor. Builetişim adına dediğim gibi çok büyük bir gelişme.
Bir önceki yazı Kişilik ve Kimlik Nedir? hakkında bilgi vermektedir.

Cevapla

"Kitle İletişim Araçları Nedir?" konusu hakkında etiketler
afis afisler aginin aletleri amaclari anlatiliyor arac araci aracina araciyla araclar araclari araclarin araclarindan araclarinedir araclarini araclarinin araclariyla arasindaki araslarinedir bagimlilik basit baslica bilgi bilgileri bilisim bireysel cihazlari degerler degerlere demek demektir denetlemek dogru egitim etkileri etkilerini etkisi fark fotograflar gecmiste gereksinimi gosteren gunumuze hakkinda iatisim icinde ile ileilgili iletisi iletisim iletisimde iletisimi iletisimin iletisimle ilgili insan islevleri itle kamuoyu kanallari karakaurler karikatur karikaturler karikaturleri karikaturu kile kisa kisisel kitle kitlesel kitli kotle kullanilan kullanimi KYOLUYLA ned neden nedir nelerdir nelerdr olanlari olusturma onemli onemlidir ornegi ornekler ornekleri ozeti resim resimler resimleri resmi sayisal siyasete teknoloji televizyon toplumsal uzerindeki video yollari zaman

Kişilik ve Kimlik Nedir? Önceki | Sonraki Kitle Kültürü ve Enformasyon Toplumu Nedir?
Saat: 10:26 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik