webmaster
 
Konu Kilitli
21-02-2008 23:50:03
W-S offline
 

TDK bilgisayar terimleri M harfi türk dil kurumu

Machine Makine
Machine Check Makine Arızası
Machine Code Makine Kodu
Machine Language Makine Dili
Macintosh Names Macintosh Adları
Macro Makro
Macro Argument Makro Bağımsız Değişkeni
Macro Virus Protection Makro Virüs Koruması
Macroprocessor Makroişlemci
Magenta Macenta
Magnetic Manyetik
Magnification Büyütme
Magnifier Büyüteç
Magnifier Büyüteç
Magnify Büyütmek
Mail Posta, Postalamak
Mail File Migration Mail Dosyası Aktarımı
Mail Headers Posta Üst bilgileri
Mail Merge Adres Mektup Birleştirme
Mailbox Password Posta Kutusu Parolası
Mailbox Password Posta Kutusu Parolası
Mailing Address Posta Adresi
Mailing Labels Posta Etiketleri
Mailing List Elektronik Mektuplaşma Listesi
Main Ana
Main Memory Ana Bellek
Main Storage Ana Bellek
Mainboard Ana Çevrim Kartı, Ana Kart
Mainframe Mainframe, Ana Sistem, Ana Bilgisayar
Maintenance Bakım
Major Ana
Major Büyük
Major Unit Ana Birim
Majority Çoğunluk
Malfunction Arıza
Managed Software Installer For Windows® Windows İçin Yönetilen Yazılım Yükleyici
Management Yönetim
Management Console Yönetim Konsolu
Management Console Administration Yönetim Konsolu Yönetimi
Management İnformation Base (MIB) Yönetim Bilgi Tabanı (YBT)
Management İnformation System Yönetim Bilişim Sistemi
Manager Yönetmen
Mandatory Zorunlu
Mandatory Access Control Zorunlu Erişim Denetimi
Mandatory Profile Zorunlu Profil
Manipulate(To) İşlemek
Manual El İle
Manual El kitabı
Manual Exposure El İle Pozlandırma
Manual Feed Elle Besleme
Manual Pagebreak İstenen Sayfa Sonu
Map Yüklenen Grafiğin Tıklatınca Değişik Bağlantıları Çağıran Sistemdir, Harita, Eşlem, Eşlemek
Mapped Drives Adreslenmiş Sürücüler
Mapped File Adreslenmiş Dosyalar
Margin Kenar Boşluğu
Mark İm, İmlemek
Marker İm, İmleyici
Markup Language Biçimleme Dili
Marquee Kayar Noktalı Çerçeve
Mask Maskelemek
Mass Yığın
Mass Memory Yığın Bellek.
Mass Storage Yığın Bellek, Büyük Depolama Sistemi
Mass Storage Classes Yığın Depolama Sınıfları
Master Ana, Ana Kayıt
Master Boot Record. Ana Önyükleme Kaydı
Master Copy Ana Kopya
Master Directory Tree Ana Dizin Ağacı
Master Domain Ana Etki Alanı
Match Eşleştirmek
Match Case Büyük / Küçük Harf Ayırsamalı
Matching Words Eşleşen Sözcükler
Math Coprocessor Matematik (Yardımcı) İşlemci
Matrix Dizey
Matrix Matris
Matrix Printer Nokta Vuruşlu Yazıcı
Matrix Printer İğneli Yazıcı,
Max Battery Tam Dolu Pil
Maximize Büyütmek
Maximize Ekranı Kaplamak, Büyütmek
Maximum En Yüksek, En Çok, En Büyük
Maximum Number of Secrets Maksimum Giz Sayısı
Maximum Transfer Unit (MTU) En Yüksek Aktarım Birimi
Maze Overlay Labirent Yer paylaşımı
MCGA bk. Multi-Color Graphics Adapter
MDS bk. Microprocesor Devellopment System
Menu Title Menü Başlığı
Menucolor Menü Renkleri
Merge Birleştirmek
Message İleti
Message Format İleti Biçimi
Message Handler İleti İşleyici
Message Manager İleti Yöneticisi
Message Queue Information Store (MQIS) Message Queue Bilgi Deposu
Message Transfer Agent İleti Aktarım Ajanı
Messaging Name İleti Adı
Metacharacter Değişim karakteri
Methodology Yöntembilim
Mhz bk. Megahertz
Micro Channel Architecture Mikro Kanal Mimarisi
Micro Code Mikro Kod
Micro Processor Mikro İşlemci
Microcomputer Mikro Bilgisayar
Microcomputer Mikrobilgisayar
Microphone Mikrofon
Microprocesor Devellopment System (MDS) Mikroişlemci Geliştirme Sistemi
Microprocessor Mikro İşlemci
Microprocessor Development System Mikro İşlemci Geliştirme Sistemi
Microsoft Hearts Network Microsoft Hearts Ağı
Microwave Mikrodalga
MIDI bk.Musical Instruments Digital Interface
MIDI Configuration Window MIDI Yapılandırma Penceresi
MIDI Instrument MIDI Gereci
MIDI Instrument Installation Wizard MIDI Gereci Kurma Sihirbazı
MIDI Processor MIDI İşlemcisi
Migrate Taşınmak
Migrate Geçmek
Migrate Geçirmek
Migration Taşıma
Milestone Ana Nokta
MIME bk. Multipurpose Internet Mail Extensions
MIME Encoding MIME Kodlaması
Minicomputer Minibilgisayar
Minimize Küçültmek
Minimized Window Küçültülmüş Pencereler
Minimum En Az, En Düşük, En Küçük
Minor Küçük, Önemsiz
Minor Unit İkincil Birim
Minus Eksi
Mirror Ayna, Yansı
Mirror Image Yansı Görüntü
Mirror Printing Ters Baskı
Mirrored Pair Yansıtılmış Çift, Yansılı Çift
Mirrored Volume Yansıtılmış Birim, Yansılı Birim
Mirroring Yansılama
Missing Eksik, Kayıp
Misspelling Yazım Hatası
Mixed Karma
Mixed Chart Karma Çizge
Mixed Mode Domain Karma Kipli Etki Alanı
Mixer Karıştırıcı
Mixer Driver Karıştırıcı Sürücüsü
Mixing Karma, Karıştırma
Mnemonic Anımsatıcı
Mode Kip
Model Model
Modem Modem
Modification Değişiklik
Modification Level Değişiklik Düzeyi
Modify Değiştirmek
Modular Birimsel
Modular Programming Birimsel Programlama
Modulate Kiplemek
Modulation Kipleme
Modulator Kipleyici
Module Birim, Modül
Module Type Modül Türü
Monitor İzlemek, Monitör, Görüntüleyici
Monitor Icons Monitör Simgeleri
Mono Tek
Monoaural Tek Ses
Monocroma Siyah-Beyaz, Renksiz
Monospaced Font Tek Aralıklı Yazıyüzü
Montage Montaj, Kurgu
Morphing/Morfen Kesintisiz Dönüşüm
Most Significant Digit En Soldaki Basamak
Motion Picture Experts Group (MPEG) Film Uzmanlar Grubu Sıkıştırma Standardı
Mount Bağlamak, Takmak
Mouse Fare
Mouse Button Fare Düğmesi
Mouse Pad Fare Altlığı
Mouse Pointer Fare İmleci
Mouse Resolution Fare Çözünürlüğü
Mouse Sample Rate Fare Örnek Oranı
Move Taşımak, Yerini değiştirmek
Movie Film
Movie Object Film Nesnesi
MPEG bk. Motion Picture Experts Group
MQIS bk. Message Queue Information Store
Ms-Dos Microsoft Disk İşletim Sistemi
MTU bk. Maximum Transfer Unit
MUD bk. Multi-User Dungeon
Multi Disc Program Çoklu Disk Programı
Multi Port Card Çoklu Kapı Kartı
Multi Standard Video Çoklu Standart Görüntü
Multi Strobe Aşamalı Görüntü
Multicast Address Çoklu Dağıtım Adresi, Çoklu Yayın Adresi
Multi-Color Graphics Adapter (MCGA) Çok Renkli Grafik Adaptörü
Multi-Homed System Çok Merkezli Sistem
Multi-Master Replication Çok Yöneticili Kopyalama
Multimedia Çoklu Ortam
Multimedia Presentation Çoklu Ortam Sunusu
Multimedia Web Çoklu Ortam Web
Multinational Character Set Çok Uluslu Karakter Kümesi
Multiple Çoklu
Multiple Inheritance Çoktan Türeme, Çoğul Kalıtım
Multiplex Çoklamak
Multiplexer Çoklayıcı
Multiplexing Çoklama
Multiplicand Çarpılan
Multiplier Çarpan
Multiply Çarpmak
Multiprocessing Çoklu İşleme
Multiprogramming Çoklu Programlama
Multiprotocol Interconnection Çoklu İletişim Kuralı Bağlantısı
Multiprotocol Routing Service Çoklu İletişim Kuralı Yönlendirme Hizmeti
Multipurpose Internet Mail Extensions Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları
Multi-Screen
Çoklu Görüntü
Multitasking
Çok görevli
Multithreading
Çoklu Kullanımlı
Multiuser
Çok Kullanıcılı
Multi-User Dungeon (MUD)
Çok Kullanımlı Sanal Oyun Ortamı
Multivalued Property
Çok Değerli Özellik
Multivolume Partition
Çok Birimli Bölüm
Musical Instruments Digital Interface (MIDI)
Müzik Gereçleri Sayısal Arayüzü
Mutual
Karşılıklı
Mutually Exclusive
Birbirini Dışlayan

Bir önceki yazı LCD monitör nedir? hakkında bilgi vermektedir.

Konu Kilitli

"TDK bilgisayar terimleri M harfi türk dil kurumu" konusu hakkında etiketler
adi adlari anlaa bilgisayar bilgisayardaki code demek dil dili dilinde dilindeki gelir harfi harfinde harfler harflerin ile ilgili isimleri kod kodlari kodu krum kurum kurumu machine makina makine makro mikro mikroislemci nedir onyukleme sozluk tdk terimleri turk turkce yazilimi

LCD monitör nedir? Önceki | Sonraki Cep telefonu nedir?
Saat: 02:56 - Webmaster Forumu - Rss - Arşiv
İletişim Bilgileri, Contact Us, Kullanım Sözleşmesi, Gizlilik